24
جولای

میرطاهر نادری

از سالن هایی که جهت بخش تولید شرکت، به صنایع آذرمی سفارش دادیم واقعا رضایتمندیم. از نظر بنده ضمانت حسن انجام کار، بزرگترین خصیصه این مجموعه است که می توان نام برد