گام اول: قرار ملاقات با ما و شرح خواسته، تحلیل پروژه و برآورد قیمت و عقد قرارداد