گام دوم : در این گام مطابق با درخواست کارفرما و شرح پروژه، تیم طراحی شروع به ایده پردازی و طراحی سازه پروژه می نمایند.