• ایمیل: info@AzarmiSteelStructures.com
  • ساعات کاری: 17:00 - 07:30
  • تلفن: 6-34573334 (013)

ایده پردازی

گام دوم : در این گام مطابق با درخواست کارفرما و شرح پروژه، تیم طراحی شروع به ایده پردازی و طراحی سازه پروژه می نمایند.