• ایمیل: info@AzarmiSteelStructures.com
  • ساعات کاری: 17:00 - 07:30
  • تلفن: 6-34573334 (013)

طراحی و خلق

گام سوم : در این مرحله از پروژه، طراحی سازه موردنظر توسط تیم طراحی انجام شده و به پایان رسیده و جلسه ای مابین تیم طراحی و پیاده سازی برقرار می شود. امکان سنجی پیاده سازی ایده ی طراحی شده مورد بررسی قرار گرفته و ابعاد مختلف طرح مورد چالش قرار میگیرد.