گام سوم : در این مرحله از پروژه، طراحی سازه موردنظر توسط تیم طراحی انجام شده و به پایان رسیده و جلسه ای مابین تیم طراحی و پیاده سازی برقرار می شود. امکان سنجی پیاده سازی ایده ی طراحی شده مورد بررسی قرار گرفته و ابعاد مختلف طرح مورد چالش قرار میگیرد.